Tips voor schoolkosten in het secundair

Tips voor ouders

 • Durf vragen stellen aan de school: welke kosten zijn verplicht en welke niet, wat kan op voorhand aangekocht worden enz.
 • Bekijk of je in aanmerking komt voor een schooltoelage.
 • Stel je weerbaar op: je hoeft niet deel te nemen aan alle acties (bloemenverkoop, eetfestijn, …)
 • Als je (financiële) problemen hebt, neem contact op met een vertrouwenspersoon op school om de betalingsmogelijkheden te bekijken.
 • Hou je schoolkosten tijdens het schooljaar bij. Vergelijk het resultaat met wat de school gecommuniceerd heeft en kaart dit eventueel aan op school of in de ouderraad.

Tips voor ouderwerkingen

 • Bevraag de ouders over de schoolkosten: wat vinden ze van de bedragen, hebben ze het gevoel genoeg informatie te krijgen, …. 
 • Werk samen met de schoolraad. De bijdrageregeling is een onderdeel van het schoolreglement dat besproken wordt op de schoolraad.
 • Zoek inspiratie bij andere scholen: hoe besparen zij?
 • Onderzoek welk steentje je als ouderwerking kan bijdragen: organisatorische hulp bij een tweedehandsverkoop van boeken, hulp bij uitstappen enz.

Tips voor scholen

 • Zorg voor  een goede jaarplanning. Start tijdig met het plannen van het volgend schooljaar zodat er een overzicht is van de te verwachten kosten.
 • Vraag zo weinig mogelijk tussentijdse en onverwachte kleine bedragen aan ouders die niet op de schoolfactuur staan.
 • Investeer in een goede vakgroepwerking die bewust bezig is met de kostprijs/noodzaak van handboeken, invulboeken, kopies enz.
 • Beperk de verkoop van wafels, inzamelacties voor het goede doel enz. Het is een extra uitgave voor ouders waar ze zich vaak verplicht toe voelen.
 • Betrek de leerkrachten, ouders, leerlingen bij de opmaak van de schoolrekening
 • Zoek alternatieven voor de vaak dure schoolboeken: huurboeken, tweedehandsboeken, onderhandelingen met uitgeverijen, samen aankopen enz.

Bovenstaande tips werden door GO! ouders en de andere ouderkoepels verzameld naar aanleiding van een bevraging in het schooljaar 2012-2013. Meer dan 200 ouders hielden daarvoor een jaar de schoolkosten bij van hun kind in het secundair onderwijs. Zo kregen we een beeld van het totale kostenplaatje voor ouders met kinderen in het secundair onderwijs.  Het volledige rapport kan je hiernaast vinden. 2 opvallende vaststellingen:

 • Naar school gaan brengt nog veel extra kosten met zich mee die niet op de schoolfactuur staan maar die vaak wel noodzakelijk zijn: vervoerskosten,  laptop en printer om taken te maken, enz. 
 • Er is nogal wat verontwaardiging bij ouders over bepaalde uitgaven. Ouders zijn vaak niet (genoeg) op de hoogte van het nut van bepaalde uitgaven: een vast bedrag voor kopiekosten zonder duiding, atlassen die amper gebruikt worden, studiereizen zonder (zichtbare) meerwaarde enz.

Verdere kostenbeheersing en een transparante communicatie naar ouders vinden we vanuit GO! ouders dan ook essentieel.  Meer informatie over het standpunt rond transparante kostenbeheersing vind je in het persbericht dat Klasse samen met de ouderkoepels verspreidde.