SBSO De 3master en Basiseducatie laten laaggeletterde ouders kennismaken met de school en de ouderraad

Concrete realisatie        

SBSO De 3master werkte samen met Basiseducatie Kempen een schoolspecifiek lessenpakket uit voor een kerngroep van GOK-ouders. Deze lessen hadden tot doel Nederlands te leren door te participeren. De thema’s werden gekozen op basis van de noden en wensen van de ouders en het schoolteam. Ook de ouderwerking werd betrokken en enkele ouders die les volgden sloten zich aan bij OV5 (de ouderraad). 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod in het lessenpakket:

  • Sessie 1: de structuur van het buitengewoon onderwijs, de opleidingsvormen, het schoolreglement, ..
  • Sessie 2: de agenda, de communicatie en het ‘kaartensysteem’ van de school
  • Sessie 3: de ouderraad
  • Sessie 4: brieven van de school en Smartschool
  • Sessie 5: klasbezoek en ontdek de talenten van je kind

De lessen werden steeds concreet en contextspecifiek ingevuld. Elke les werd voorbereid en gegeven door een NT2- lesgever van Basiseducatie, gespecialiseerd in lesgeven aan laaggeletterde volwassenen. Er was tegelijkertijd steeds iemand van het schoolteam, die thuis is in het onderwerp, aanwezig. De materialen die gebruikt werden in de les waren steeds materialen zoals de ouders ze ook ontvingen van de school: bijvoorbeeld het Smartschoolplatform van de school met de eigen login, brieven die in de week voorafgaand aan de lessen werden verstuurd, de ouderraad vergaderde op zijn normale manier, … .

Context van de school 

SBSO De 3master heeft een vestiging in Kasterlee en in Merksplas. In Kasterlee ligt op dezelfde campus ook een MPI. Daarnaast heeft het MPI nog vestigingen in Tielen, Retie en Herentals. Heel wat  leerlingen zitten op internaat van de school in Beerse.
SBSO De 3master Kasterlee heeft een groot aandeel GOK-leerlingen.

Geschiedenis en verloop

Het GOK-team van SBSO De 3master was op zoek naar een manier om ook de moeilijk bereikbare ouders, waar vaak een taalbarrière speelde, gemakkelijker te betrekken op de school van hun kind. Enerzijds om de ouders taalkundig versterken, anderzijds om hen vertrouwd te maken met de werking zodat de stap naar school kleiner werd. Via een persoonlijk contact leerde men de werking van Basiseducatie kennen en besliste men dat beide elkaar konden versterken in hun werking. Centra Basiseducatie hebben immers doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd omtrent laaggeletterde volwassenen.
In een eerste open gesprek werd beslist een project op maat van de eigen school uit te schrijven. De school heeft een groot aantal GOK- leerlingen. Om te kunnen starten met een hanteerbare groep, besloten ze zich te focussen op een kerngroep. De mama’s zonder diploma secundair onderwijs op zak en waar de thuistaal niet Nederlands is.
De school voerde een charmeoffensief naar de kerngroep van GOK-ouders. Een 12-tal ouders werden uitgenodigd om een algemene infosessie over het project te volgen. Ze werdenontvangen in de school en verwelkomd met een koffie, koekjes, soep en op maat gemaakte filmpjes.

Evaluatie

De werking van het GOK-team is nu beter gekend bij de ouders en het schoolteam. Ouders weten nu veel beter wie aan te spreken bij bepaalde vragen. Ook het schoolteam weet met welke projecten of voor welke ondersteuning zij bij het GOK-team kunnen aankloppen.
Door iedereen van meet af aan te betrekken bij het project is er bij het volledige schoolteam draagvlak gecreëerd en vinden vernieuwingen sneller ingang.
Het schoolteam, de ouderraad en het Centrum voor Basiseducatie hebben door de unieke intensieve samenwerking zelf ook veel geleerd. Het doel was de ouders betrokken te krijgen, maar het proces ernaartoe heeft zoveel meer opgebracht. Vanzelfsprekendheden werden weggewerkt en er werd een kans geboden om elkaar echt te begrijpen.
De GOK-kernouders, vroeger zo moeilijk te bewegen om naar school te komen, zijn nu talrijker aanwezig op het oudercontact. Het vertrouwen naar de school toe is gegroeid.

Opvolging

De lessenreeks was nog maar de start van het project. Nu moet er gekeken worden waar de veranderingen nog kunnen worden bijgestuurd, welke verbeteringen nog kunnen, hoe de ouders die nu bereikt werden kunnen behouden blijven, … .
Er kan in de toekomst bijvoorbeeld ook een ‘brugfiguur’ aan de lessen deelnemen. Dit is dan een mama of een papa met een kind in dezelfde klas of opleidingsvorm, maar die in principe geen nood heeft aan de inhoud van de lessen. Samen kunnen de ouders dan wel leren van elkaar en elkaar leren respecteren.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Samenwerken met externe partners is i heel waardevol. Er worden leuke contacten gelegd en tegelijkertijd leert men de werking van heel wat organisaties kennen. Op deze manier wordt ook duidelijk waar de organisaties elkaar kunnen ondersteunen.

Durf blijven aandringen bij je ouders. Een brief is vaak niet voldoende. Geef herinneringen mee via stickers in de agenda, telefoneer, ga in gesprek, …

Contactgegevens

GOK-team SBSO De 3master
Els Bisschop, Tijs Colpaert, Cindy Ceusters
Kempenstraat 32
2460 Kasterlee
014 85 52 00
GOK@de3master.be