Persbericht GO! ouders - Ouders willen inzetten op communicatie en preventie van spijbelen

  • 29 juni 2017

719 ouders met kinderen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vulden een bevraging in rond aan- en afwezigheden op school. De ouders stellen dat er sterker moet ingezet worden op het welbevinden op school in plaats van op sanctionerende maatregelen rond spijbelen. Er moet snel en concreet gecommuniceerd worden zodat ouders en school samen als partner hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen bij onwettige afwezigheden.

GO! ouders, de ouderkoepelvereniging van het GO!, vroeg aan ouders wat er volgens hen voor zorgt dat kinderen niet spijbelen. De ouders zijn ervan overtuigd dat een kind niet spijbelt als het zich goed voelt. Een school moet ervoor zorgen dat kinderen zich welkom voelen, dat ze aanvaard worden en dat er een  goede sfeer is. Volgens de ouders ligt daar de sleutel in de strijd tegen spijbelen. De groep ouders die aan sanctionerende maatregelen denkt, is heel klein. De meeste ouders hebben een duidelijke voorkeur voor preventieve maatregelen. 

Hierbij aansluitend wijzen veel ouders op het belang van een open communicatie. Ten eerste is er de communicatie naar kinderen. Kinderen moeten over alles kunnen praten, ook over hoe ze zich voelen en waarom ze spijbelen. Heel wat ouders geven aan dat over het thema spijbelen sterk culpabiliserend gesproken wordt en dat er geen ruimte is voor een echt gesprek om samen oplossingen te zoeken. Ten tweede is ook de communicatie naar ouders toe belangrijk. Ouders zijn vaak niet op de hoogte wat situaties zijn van onwettige afwezigheid en de gevolgen daarvan. Enkele cijfers maken dit duidelijk:

  • Bijna 20% van de ouders weet niet dat vroeger op reis vertrekken geen wettige reden is om afwezig te zijn.
  • 41% van de ouders weet niet goed welke stappen de school zet als een kind onwettig afwezig is.
  • Nog niet de helft van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs weet dat het verlies van de schooltoelage een mogelijk gevolg is van onwettig afwezig zijn.

Ook bij concrete spijbelsituaties vragen ouders een goede communicatie. Bijna 90% van de ouders wil als partner betrokken worden op school en snel geïnformeerd worden als hun kind spijbelt. Ouders willen hier echt hun verantwoordelijkheid opnemen. Het aandeel ouders dat vindt dat de school het spijbelprobleem zelf moet oplossen zonder ouders hierbij te betrekken is zeer klein.

Tegelijk maken ouders ook duidelijk dat betrokken worden als partner ook inhoudt dat ze zelf niet beschuldigd worden. De meeste ouders met kinderen in het secundair onderwijs zitten er mee verveeld als hun kind onwettig afwezig is. Ook hier zijn negatieve maatregelen dus af te raden. Het verlies van schooltoelage bijvoorbeeld, is niet enkel inefficiënt maar bovendien ook onrechtvaardig.  

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22