Noodmaatregelen in onderwijs

De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hebben gevolgen voor scholen, ouders en leerlingen. Zowel in het lopende schooljaar als op de voorbereidingen van het komende schooljaar. Op het vlak van wetgeving zijn er enkele wijzigingen nodig om het schooljaar voor iedereen haalbaar te maken. Onderstaande maatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen geleidelijk uitdoven. Hieronder lijsten we kort op wat dit momenteel  betekent voor jou en jouw kind(eren). Heb je nood aan meer informatie? Neem contact op met de school, het CLB of surf naar Onderwijs Vlaanderen, …

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor …
 

INSCHRIJVINGEN

EVALUATIES EN EXAMENS

STAGES, GIP’S EN KWALIFCATIEPROEVEN & DUAAL LEREN

VERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

DE SCHOOLRAAD

DEFINITIEVE UITSLUITINGEN

 


 

INSCHRIJVINGEN

 

Aanmelden en inschrijven 

Informatie over aanmelden en inschrijven tijdens de coronacrisis vind je hier https://www.go-ouders.be/inschrijven-corona

Inschrijving in de A- stroom of de B-stroom van het secundair onderwijs

Voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar (2020-2021) wordt het behalen van het getuigschrift basisonderwijs uitzonderlijk losgekoppeld van inschrijven in de A- of in de B-stroom. Als de klassenraad dat zo beslist en de ouders gaan akkoord, kunnen leerlingen die aan het einde van het schooljaar 2019-2020 geen getuigschrift basisonderwijs halen, toch toegelaten worden tot de A-stroom. Wie wel een getuigschrift haalt, kan toch naar de B-stroom.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag

Een leerling met een verslag die naar het gewoon onderwijs wil, wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Als de school oordeelt dat de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn disproportioneel zijn, dan wordt de inschrijving ontbonden. Als er geen nieuwe school kan gevonden worden, kan de leerling de huidige de lessen volgen tot het einde van het schooljaar. De leerling komt ook in aanmerking voor de studiebekrachtiging (getuigschrift, diploma, overgang naar een volgend leerjaar, …) op 30 juni 2020. De leerling kan pas op 31 augustus 2020 worden uitgeschreven. Vanaf 1 september 2020 moet de leerling dus lessen bijwonen in zijn of haar nieuwe school.

 

EVALUATIES EN EXAMENS

 

Evaluaties

Sommige scholen zullen evaluaties anders aanpakken dan zoals in het schoolreglement beschreven. De rechten van de leerling - zoals bijvoorbeeld het recht op motivering van een negatieve eindbeslissing, verhaalrecht - , blijven wel ten volle behouden.
De school communiceert tijdig en duidelijk over deze wijzigingen naar de ouders, maar hoeft dit niet voor akkoord voor te leggen. De wijzigingen worden ook meegedeeld aan de schoolraad, maar de overlegplicht vervalt voor dit schooljaar.

Getuigschrift basisonderwijs

Het getuigschrift basisonderwijs kan dit schooljaar uitzonderlijk tot en met 7 juli worden uitgereikt (in plaats van 30 juni). Ook de termijn om in beroep te gaan, wordt in dat geval verlengd met het aantal dagen dat de beslissing werd verschoven. Een school kiest zelf of zij dit uitstel toepast of niet.

Deliberaties

In het gewoon secundair onderwijs kan de beslissing van de delibererende klassenraad uitgesteld worden tot en met 7 juli (in plaats van 30 juni).

Examencommissie

De examencommissie organiseert tijdelijk geen examens meer. Valt de datum om een studiebewijs te halen via de examencommissie binnen de periode waarin de examencommissie geen examens organiseert? Dan wordt de uiterste datum met 6 maanden verlengd. Meer lezen over de heropstart van de examencommissie.

 

STAGES, GIP’S EN KWALIFCATIEPROEVEN & DUAAL LEREN

 

Stage, kwalificatieproef en geïntegreerde proef (GIP)

Het kan zijn dat de praktijkgerichte component buiten de school van een opleiding niet voor elke leerling ingevuld raakt. Daarom zijn uitzonderingsmaatregelen voorzien rond de geïntegreerde proef/kwalificatieproef en stages. Scholen beslissen zelf of ze al dan niet de geïntegreerde proef of de kwalificatieproef  organiseren. Ook wanneer er geen externe deskundigen kunnen worden betrokken bij de beoordeling van een GIP, doet dit geen afbreuk aan het resultaat van de beoordeling. Er hoeft ook niet te worden voldaan aan de minimale duur van de verplichte individuele leerlingenstage tijdens de kwalificatiefase in opleidingsvorm 3.

Duaal leren

Het is niet zeker of alle werkplekken opnieuw opstarten en of alle leerlingen in een duale opleiding opnieuw aan de slag kunnen. Er wordt een uitzondering toegestaan op het aantal dagen dat een leerling zonder werkplek mag zitten zodat  leerlingen in een duale opleiding niet moeten worden uitgeschreven. Leerlingen van de opleidingen ‘kinderbegeleider duaal’ en ‘zorgkundige duaal’ hoeven dit schooljaar geen twee werkplekken te hebben. De aanbieder van duaal leren voorziet een alternatieve invulling en de leerlingen gaan maximaal naar school. 

 

VERSLAG VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

Een leerling die wil inschrijven in het buitengewoon onderwijs of een IAC wil volgen in het gewoon onderwijs, heeft een verslag van het CLB nodig. Dit verslag wordt opgemaakt op basis van een (externe) diagnose. Wanneer deze diagnose niet kan plaatsvinden dit schooljaar, dan kan een tijdelijk verslag opgesteld worden. Tijdens het schooljaar 2020-2021 moet dan het vereiste diagnostisch traject doorlopen worden. Het tijdelijke verslag kan nadien omgezet worden in een definitief verslag of opgeheven worden met het oog op schooljaar 2021-2022.
Daarnaast is het uitzonderlijk ook mogelijk om een attestwijziging (onderdeel van het verslag) door te voeren tijdens het schooljaar 2020-2021 als bijvoorbeeld blijkt dat een leerling verkeerd werd georiënteerd.

 

DE SCHOOLRAAD

Tijdens het lopende schooljaar is het schoolbestuur niet langer verplicht om voor elke wijziging of afwijking van het schoolreglement te overleggen met de schoolraad. Het is genoeg dat het schoolbestuur de schoolraad hiervan in kennis stelt.

 

DEFINITIEVE UITSLUITING

Een leerling die definitief werd uitgesloten sinds 1 februari 2020 en die geen nieuwe school vindt, kan uitzonderlijk ingeschreven blijven in de huidige school tot eind dit schooljaar. De leerling komt in aanmerking voor de studiebekrachtiging (getuigschrift, diploma, overgang naar een volgend leerjaar, …) op 30 juni 2020. De klassenraad bepaalt de manier waarop de definitief uitgesloten leerlingen het geheel van lessen en activiteiten kan volgen. De leerling wordt uitgeschreven op 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 moet de leerling dus lessen bijwonen in zijn of haar nieuwe school.

Contactpersoon
Iris Van Schoorisse
Pedagogisch medewerker
02 790 92 25
0474 46 61 11