Methodeschool Van Veldeke geeft ouders inspraak via een ouderforum

Concrete realisatie

Methodeschool ‘van Veldeke’ startte met klasouders met het oog op meer inspraak van de ouders. Doorheen het jaar vervullen de klasouders een belangrijke signaalfunctie. Zij pikken bepaalde gevoeligheden, bezorgdheden of ideeën op die leven bij een groot deel van de ouders en geven dit door aan het schoolteam.

Daarnaast zijn zij een belangrijke speler op het ouderforum. Het ouderforum is een moment waarop klasouders en de andere ouders op een gestructureerde manier het gesprek met de school aangaan.

Tijdens het eerste deel van de avond zitten de klasouders samen met alle ouders van de klas. Via een gespreksleidraad worden specifieke thema’s besproken. De klastitularis is tijdens deze gesprekken niet per se aanwezig. Ouders zijn dus vrij om te praten. Het is de taak van de klasouder dit gesprek in goede banen te leiden, overzicht te bewaren en de belangrijkste punten te verzamelen om mee te nemen naar het tweede deel van de avond.

Tijdens het tweede deel zitten de klasouders van alle klassen en alle klastitularissen samen om de gesprekken van het uur voordien samen te leggen en te kijken wat al goed loopt en waar nog verbetering nodig is. Er is eveneens ruimte om bepaalde beslissingen van het schoolteam te kaderen, zonder veranderingen aan te brengen. De klasouder kan deze motivatie dan weer overbrengen naar de andere ouders. De coördinator is tijdens het tweede deel van de avond moderator van dienst. De structuur van het gesprek wordt gestoeld op de 4 pijlers binnen het pedagogisch project van ‘van Veldeke’. 
Tijdens beide gesprekken staat 1 algemene regel centraal: het mag niet persoonlijk worden. Er worden geen individuele gevallen besproken, enkel algemene zaken die het grootste deel van de ouders aangaan.

Klasouders vormen dus een belangrijke schakel tussen schoolteam en de andere ouders van de school zowel tijdens eerder informele momenten als op een formeel moment.

Context van de school

De ASO-methodeschool 'van Veldeke' maakt deel uit van Atheneum Plus Hasselt. Het Atheneum Plus is een ASO-school met twee campussen. Een campus waar men algemeen secundair onderwijs aanbiedt in een zesjarige structuur en een tweede campus, 'van Veldeke', die sinds schooljaar 2011-2012 algemeen secundair methodeonderwijs inricht. Men startte in september 2011 met 28 leerlingen. Na 3 jaar telt de school 142 leerlingen verspreid over 7 klassen: 3 klassen in het eerste middelbaar, 3 klassen in het tweede middelbaar en 1 klas in het 3e middelbaar. In het schooljaar 2014-2015 komen er alweer 3 klassen bij en is de volledige tweede graad ingericht.

Geschiedenis en verloop

Methodeschool ‘van Veldeke’ richt zich op 4 pijlers, waarvan een ‘welbevinden en betrokkenheid’. Ook ouderbetrokkenheid is hierbij van belang. De school heeft van bij de oprichting reeds een oudercomité dat voornamelijk de praktische organisatie van bepaalde evenementen op zich neemt, alsook een heleboel enthousiaste ouders die in de zomer de school helpen klaarstomen voor het nieuwe schooljaar. De coördinator van de school wilde echter ook ouders de kans geven op echt ‘inhoudelijk meedenken’. Vandaar de opstart van klasouders en het ouderforum.

Evaluatie

De eerste reacties van zowel (klas)ouders als leerkrachten waren positief. Een evaluatie van alle betrokken partijen is op dit moment lopend.

Enkele verbetersuggesties die reeds na het eerste ouderforum werden voorgesteld:

  • Meer tijd voorzien voor beide delen van de avond
  • Meer ouderfora organiseren binnen 1 schooljaar
  • Mogelijkheid tot het beperken van het ouderforum tot 1 specifiek thema en dit dan dieper uitspitten

Opvolging

Ideeën, twijfels en oplossingen die boven komen tijdens het ouderforum worden waar mogelijk ingepast. Zo werden reeds knopen doorgehakt op het vlak van het evaluatiebeleid en werd een werkgroep opgericht om na te gaan hoe het huiswerkbeleid duidelijker kan. Andere zaken werden niet gewijzigd, maar wel van een duidelijke uitleg voorzien. Ouders kregen antwoorden.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Durf ervoor gaan. Ouders hebben een mening. Het is beter deze op een positieve manier naar boven te halen en samen na te denken.
  • Stel regels op. Het ouderforum moet bovenal constructief zijn en mag geen individuele klachtenbank worden.
  • Ga op zoek naar een brede gedragenheid alvorens van start te gaan. Zowel ouders als schoolteam moeten op 1 lijn staan. Maak verwachtingen duidelijk.

Contactgegevens

Methodeschool van Veldeke

Vrijwilligersplein 3

3500 Hasselt

Coördinator: Freya Konings

011/85.05.37