In BS Kompas Wetteren gaan Kleuters en Ouders Met Prentenboeken Aan de Slag

Concrete realisatie        

In de loop van het schooljaar 2016 – 2017 wil basisschool Campus Kompas van start gaan met verteltassen. Tijdens dit schooljaar wordt alles in gereedheid gebracht voor een sterke start. Hiervoor namen ze deel aan een project van de Koning Boudewijnstichting via het Fonds van Bpost voor Alfabetisering.
Momenteel zijn al 2 boeken uitgewerkt: Rupsje NooitGenoeg en Kikker in de kou. Elke verteltas bevat een boek, een USB-stick met een gedigitaliseerde versie van het boek, een handleiding en enkele activiteiten voor ouders om samen met hun kind(eren) te spelen. Het idee om het uitlenen van iPads mogelijk te maken, wordt verder onderzocht.

Context van de school

Basisschool Campus Kompas Wetteren telt twee vestigingen: Campus Kompas met een kleuter- en lagere afdeling en ‘t Klimopje met enkel een kleuterafdeling. Samen tellen beide vestigingen ongeveer 387 leerlingen, waarvan veel leerlingen met SES- kenmerken. Heel wat kinderen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. 64% van de mama’s hebben geen secundair diploma. 

Geschiedenis en verloop

Het idee ontstond bij één van de kleuterjuffen die haar eindwerk rond verteltassen maakte. Het ontwikkelen van verteltassen past volledig binnen het taalbeleid van de school en de nadruk die de school legt op ouderparticipatie.
In samenwerking met PBD GO! werd in de klassen een project opgezet rond taalverrijking via boeken. Men vertrekt vanuit een boek om de rest van de les vorm te geven. De leerkrachten worden hierin geprofessionaliseerd. De verteltassen kunnen binnen dit project worden ingeschoven.
Om dit project vorm te geven ging een deel van het schoolteam op bezoek in een GO! basisschool in Brussel  die al jaren werkt rond voorlezen en verteltassen. Na verloop van tijd voorziet men ook een samenwerking met het kinderdagverblijf op de campus, met de plaatselijke bibliotheek, de lokale afdeling van Kind & Gezin, … . Dit allemaal om zoveel mogelijk ouders te laten kennismaken, te betrekken en te sensibiliseren.

Opvolging

Het project wordt gedragen binnen de verschillende geledingen van de school. Zo is het beleidsteam belast met het maken van het financiële plaatje en het bewaren van het overzicht. Bij de leerkrachten is de draagkracht momenteel nog beperkt. Het team wordt wel betrokken bij het aanleveren van titels, maar het zijn vooral de zorgjuffen die momenteel trekker zijn. Zij worden 2 uurtjes per week vrijgemaakt om het project verder uit te tekenen. Na verloop van tijd zullen de leerkrachten en de zorgjuffen verantwoordelijk zijn voor het uitlenen van de tassen.
De ouders worden warmgemaakt en betrokken op oudercontacten en tijdens een info-avond over Samen Beter Lezen. Er is ook een oudervereniging op school maar tot op heden hebben zij nog geen rol te spelen binnen dit project. Er wordt gekeken in welke mate hun laagdrempelige activiteiten kunnen ingezet worden om het project mee bekend te maken bij alle ouders.

Contactgegevens

Basisschool Kompas Wetteren
Noordlaan 10
9230 Wetteren
09 365 60 30
Directeur: Sven Geenens
basisschool@campuskompas.be