Basisschool Ring Roeselare ondersteunt anderstalige ouders via een buddy

Concrete realisatie

Het project ‘Taalbuddy’s’ ontstond vanuit het idee om als school werkelijk inclusief onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen ongeacht de drempels die ze ervaren. Om dit te kunnen realiseren worden ouders, de buurt en alle andere betrokken partners hier maximaal in meegenomen. Heel wat leerlingen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. Hun ouders ervaren een taalbarrière wanneer zij contact zoeken met de school en andere organisaties. Het werken met buddy’s is een manier om het gezin extra te ondersteunen en te betrekken op de schoolloopbaan van de leerling.
BS Ring streeft ernaar om vooral heel betrokken buddy’s in te schakelen. Hiervoor wordt een netwerk opgesteld dat vooral aangestuurd wordt vanuit het oudercomité. Binnen het oudercomité komen de buddy’s samen en wordt er besproken hoe er concreet hulp geboden kan worden. Dit vertrekt vanuit bijeenkomsten op school waarbij de nieuwe ouder en buddy worden uitgenodigd, daar worden de krijtlijnen uitgetekend en dienen bestaande buddy-partnerschappen als voorbeeld.  Meestal volgen zeer snel huisbezoeken en concrete acties binnen de leefwereld van de nieuwkomers. Zowel buddy als ondersteunde nieuwkomer weten heel duidelijk dat het buddyschap vrijblijvend is. Binnen het partnerschap wordt bepaald hoe ver men gaat, hoeveel men prijs geeft binnen zijn eigen grenzen van privacy. De rol van elke buddy is anders: dit gaat van hele praktische zaken (bijvoorbeeld : waar koop ik vuilniszakken van de stad ? Wanneer en waar dien ik vuilnis buiten te zetten ? …) tot heel persoonlijke zaken (bijvoorbeeld : mee begeleiden van ouders tijdens een gesprek CLB voor hun kind dat als vluchteling een trauma heeft opgelopen). 

Een buddy is een ouder met expertise ter zake. Het huidige profiel van de buddy’s ziet er momenteel als volgt uit :

  • Ouders die zelf als anderstaligen in Roeselare terecht kwamen en bijgevolg ervaringsdeskundige zijn
  • Ouders die een gemeenschappelijke taal spreken en die bijgevolg deel uitmaken van een netwerk/taalgemeenschap in Roeselare
  • Ouders uit het oudercomité die zich engageren om ALLE ouders maximaal te betrekken in het schoolgebeuren
  • Leerkracht AN die binnen haar lesopdracht ook huisbezoeken verzorgt en hierbij ook het buddyschap aanstuurt.

Context van de school

Basisschool Ring Roeselare telt 180 leerlingen die hun roots hebben in 24 verschillende landen. De school streeft naar het bieden van een warme context waardoor nationaliteiten en culturen in diversiteit samensmelten en waardoor kinderen de kans krijgen om maximaal te ontwikkelen en te leren. Alle leerlingen uit de buurt zijn welkom zodat kinderen samen kunnen opgroeien, dicht bij huis, in een school waar iedereen welkom is. Hierbij wordt een duidelijke verbinding met de thuissituatie gemaakt zodat ook ouders zich maximaal betrokken voelen.
 

De school kan ook rekenen op een oudercomité. De ouders van het oudercomité werken vooral aan de laagdrempeligheid van de school. BS De Ring staat bekend als een open school waar iedereen terecht kan. Naast de vele hand- en spandiensten vormt het oudercomité ook echt een netwerk dat andere ouders occasioneel betrekt. Het voordeel hiervan is dat bepaalde ouders zich wel betrokken voelen zonder dat ze echt de druk voelen om lid te worden van een vereniging met een bijkomende druk van veel vergaderingen. Er wordt sterk ingezet op de talenten van de verschillende ouders. Ouders worden persoonlijk aangesproken voor zaken waar ze in uitblinken. Het oudercomité werkt samen met de leerlingen(raad).  De leerlingen maken hun ouders warm om te participeren waar ze goed in zijn. Het is geen vaste groep, maar een groep die in beweging is. Zo heeft niemand het gevoel dat het “altijd dezelfde mensen zijn die hun steentje bijdragen”.

Geschiedenis en verloop

Basisschool Ring zag geleidelijk aan haar publiek veranderen. De huidige vluchtelingenstroom maakte deze verschuiving duidelijker dan ooit. Om maximale ontwikkelingskansen te bieden aan iedere leerling, zet de school in op een sterke interactie met en betrokkenheid van het gezin van ieder kind. Het idee van buddy-schap is ontstaan na een algemene vergadering van de Stad “Roeselare helpt”.  Deze vergadering kwam er naar aanleiding van de vluchtelingstroom en werd georganiseerd om de inwoners van Roeselare te sensibiliseren en te betrekken. De stad Roeselare riep op om buddy’s te gaan inschakelen. Toen kwamen BS Ring tot de vaststelling dat er op school al veel buddy’s bestonden. Ouders die andere ouders mee begeleidden naar school, hielpen bij concrete vragen of het invullen van bepaalde formulieren, ... . Onder leiding van de directeur werd toen initiatief genomen om wat er al bestond formeel te maken en vooral om iedereen hierbij te gaan betrekken. Leerkrachten werden geïnformeerd, schoolraad, oudercomité en leerlingenraad werden betrokken. De ouders werden geïnformeerd via een gezamenlijke vergadering van de schoolraad en het oudercomité, via de nieuwsbrief en het informatiekrantje.  Het project is een agendapunt op iedere vergadering van het oudercomité en de leerlingenraad. Bij nieuwe inschrijvingen en bij concrete noden blijven de directeur, de zorgcoördinator en de leerkracht AN hierin uiteraard sleutelfiguren. Zij spreken de ouders aan om deel te nemen aan dit project. De directeur en de zorgcoördinator volgen alles ook op en koppelen regelmatig terug zodat alles binnen de draagkracht van de buddy blijft.

Evaluatie

Er zijn momenteel een vijftal buddy’s actief in verschillende gezinnen. Dit zorgt voor zeer mooie resultaten en vooral voor het gevoel van veiligheid bij deze gezinnen en maximale betrokkenheid in de school. De school ziet belangrijke netwerken ontstaan die resulteren in nieuwe inschrijvingen in de school. Heel soms klikt het niet tussen de gevormde duo’s en wordt er gezocht naar nieuwe samenstellingen. Meestal ontstaan duurzame vriendschappen en moet de school maar zelden ingrijpen. De directeur blijft ten allen tijde aanspreekpunt voor zowel de buddy als voor het ondersteund gezin.

Niet ieder gezin staat open voor het buddy-schap. De school zelf doet dan zijn uiterste best om deze mensen de nodige steun te bieden maar slaagt daar niet altijd in . Volgend jaar stapt de school in een project met de stad om deze gezinnen beter te kunnen ondersteunen.

Opvolging

Tweewekelijks op woensdagnamiddag wordt op  school het TATERATELIER georganiseerd. Via het tateratelier hopen ze dat ouders die het buddy-schap misschien “te dicht” vinden, toch hun weg vinden naar meer betrokkenheid in school.  Het Tateratelier is een project waarbij spelenderwijs de taalvaardigheid van kinderen wordt vergroot. Door ongeremd te mogen spelen, experimenteren en te ontdekken vergroot hun leefwereld. Er wordt gewerkt met vaste thema’s. Elk thema bestaat uit twee taalstimulerende activiteiten, een uitstap en een ouder-kind activiteit. Voor ouders creëert de school een plaats waar ze andere ouders kunnen ontmoeten. In een ongedwongen sfeer wordt er over opvoeden, vrije tijd, … gepraat. Regelmatig zullen er ook activiteiten voor de kinderen mét hun ouders georganiseerd worden : kooknamiddag, creatief aan de slag, uitstap naar de kinderboerderij, … Het tateratelier wordt geleid door de stad, leerkrachten ondersteunen vrijwillig en de school biedt de accommodatie.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Zorg er in eerste instantie voor dat zoveel mogelijk partijen betrokken zijn: leerkrachtenteam, ouders, leerlingen moeten goed op de hoogte zijn van het project.
  • Vrijblijvendheid is hier het sleutelwoord.  Niets moet, alles kan zolang de betrokken partijen zich er kunnen in vinden.  Het is ook geen vereiste om op iedere vergadering aanwezig te zijn. Wie kan bijdragen, draagt bij.
  • Zorg ervoor dat het project niet “te zwaar” wordt : iedere vorm van participatie, hoe groot of hoe klein die ook is, is PARTICIPATIE en wordt gesmaakt.

 

Contactgegevens

Basisschool Ring
Groenestraat 174
8800 Roeselare

Directeur Conny Wallyn
051/27 27 72  - bs.roeselare.ring@g-o.be