BS De Vlinder werkt samen met de gemeente rond taal

Concrete realisatie        

Basisschool De Vlinder in Dilbeek werkt nauw samen met de gemeente en andere scholen binnen de gemeente rond allerlei onderwijsgerelateerde materies. De directeur zit regelmatig samen met de schepen van onderwijs en de coördinerend directeur van het vrij net. Daarnaast zetelt een SES-leerkracht van de school in de Werkgroep Taal die opgericht werd binnen een project rond kinderarmoede. Binnen deze overlegstructuren wisselt men regelmatig ervaringen uit en tekent men samen projecten uit die voor elke school apart moeilijk te realiseren zouden zijn. Onder meer het Centraal AanmeldingsRegister (CAR), een gemeenschappelijk taalbeleid, het kinderarmoedecharter en taalrugzakjes kwamen op deze manier tot stand.

Context van de school

Dilbeek telt ongeveer 20% indicatorleerlingen. De school vormt een weerspiegeling van de gemeente. Het ouderpubliek bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige gezinnen of tweetalige gezinnen waar minstens 1 van de ouders Nederlands spreekt.

Geschiedenis en verloop

De samenwerking met de gemeente loopt op alle vlakken steeds heel vlot. Toen de vraag gesteld werd naar medewerking in de Werkgroep Taal werd er meteen volmondig ja geantwoord. De werkgroep ontstond vanuit een oproep naar een project rond kinderarmoede en loopt nu al een drietal jaar. In het eerste jaar werd er een kinderarmoedecharter ontwikkeld dat ondertekend werd door heel wat organisaties, onder meer alle Dilbeekse scholen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van elke Dilbeekse school en heel wat andere organisaties onder meer het CAW, JAC, vzw De Rand, het OCMW, … .
De werkgroep is de plaats bij uitstek om ervaringen uit te wisselen, samen vormingen te organiseren die de organisaties alleen niet zouden kunnen volgen en van waaruit samen nieuwe projecten kunnen worden uitgewerkt.
Via een sterke focus op ervaringsuitwisseling kan de school anticiperen op zaken die zich in de toekomst nog zullen voordoen en waar andere scholen nu al ervaring mee hebben.
Daarnaast worden heel wat projecten gezamenlijk uitgewerkt waardoor de inspanningen verdeeld worden en ieder vanuit zijn expertise aan de slag kan. Iedere school heeft een eigen taalbeleid, maar het leerlingen- en ouderpubliek kent over de scholen heen wel wat gelijkenissen. In de Werkgroep Taal werd daarom gewerkt aan een gezamenlijk taalbeleid waar iedere school inspiratie kan uit halen. Momenteel staat taalstimulering en voorlezen op de agenda. Het uitwerken van taalrugzakjes en de verspreiding hiervan is de uitdaging waar nu sterk rond gewerkt wordt. 

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Een goede communicatie waar open en eerlijk over problemen kan gesproken worden, is enorm belangrijk om tot echte oplossingen te komen.
  • Durf over de grenzen heen kijken. De scholen van andere netten binnen de gemeenten kunnen met de dezelfde vragen worstelen.
  • Betrek steeds de volledige school door tijdig terug te koppelen naar zowel het team als de ouderwerking. Personeelsvergaderingen en vergaderingen van het oudercomité zijn hiervoor het forum bij uitstek.
  • Durf ook verantwoordelijkheid te leggen bij ouders. Wanneer ouders inschrijven, weten ze dat we een Nederlandstalige school zijn. Verwachten van hen dan ook dat ze hulp inroepen van externen wanneer nodig en dat ze positief staan tegenover het Nederlands.

Contactgegevens

BS De Vlinder
Kasteelstraat 76
1700 Dilbeek
02/ 569 39 47
directie: hilde.vandersteen@ringscholen.be