BS De Spiegel Leest plukt al 15 jaar de vruchten van haar huiswerkbeleid

Concrete realisatie 

Een 15-tal jaar geleden besliste het schoolteam dat het tijd was om hun visie rond huiswerk op papier te zetten zodat het team hier op 1 lijn kon staan. De wens was een schoolvisie op huiswerk met ouders als partner. Door de jaren heen vormde het huiswerkbeleid een houvast voor leerkrachten en ouders. Een huiswerkbeleid op papier maakt het gemakkelijker om eenduidig en transparant te communiceren naar ouders.  Als ouder weet je waar je voor kiest, wat de school van jou verwacht en kan je hier op inspelen naar je kind(eren) toe.

De school koos resoluut voor huiswerk en verwachten dan ook een zeker engagement van de ouders als zij kiezen voor deze school. In eerste instantie vragen ze belangstelling te tonen voor wat er gebeurt in school door bijvoorbeeld de agenda op te volgen. Zo weet de leerling dat ook mama en/of papa belang hecht aan de school. Daarnaast vragen ze een minimale tijdsinvestering. Het huiswerk in BS De Spiegel draait hoofdzakelijk rond het voorbereiden van bepaalde zaken zodat er in de klas sneller mee aan de slag kan gegaan worden of het is het automatiseren van reeds geziene leerstof. De ouder kan door 5 a 10 minuutjes tijd vrij te maken, helpen bij het laten insijpelen van bepaalde leerstof. Tijd die de leerkracht niet altijd aan elk individuele leerling kan bieden. Wanneer er dan een ‘echte’ taak wordt meegegeven, dan zou de leerling deze zelfstandig moeten kunnen maken. Daar is steeds ruimte gelaten voor opmerkingen van ouders. Er wordt gevraagd om het werk niet te verbeteren of als er toch geholpen werd om dit zichtbaar te doen. Zo kan de leerkracht zien of het kind de leerstof beheerst of niet.

Ook de ouderwerking werd van in het begin mee betrokken. Toen de school het besluit nam om een huiswerkbeleid te ontwikkelen, nodigde de ouderwerking een spreker rond huiswerk uit om samen met alle ouders en leerkrachten in gesprek te gaan over dit thema. Op deze manier leerde de school de meningen van haar ouders kennen.

Context van de school

Basisschool De Spiegel is een kleine, familiale school waar iedereen iedereen kent.

Geschiedenis en verloop

De insteek van het huiswerkbeleid van basisschool De Spiegel was duidelijk. Met het team werd besloten dat de school pro huiswerk is. Huiswerk biedt leerlingen de mogelijkheid om een werkattitude te ontwikkelen die zeker in het middelbaar maar ook later nog van pas zal komen. Maar een kind moet leren huiswerk maken. Dus het moet afgestemd zijn op het individuele kind en de hoeveelheid huiswerk is iets dat in stijgende lijn gaat. Van een richttijd van 10 minuutjes in de eerste graad tot een halfuur in de 3e graad. Daarnaast is het schoolteam er van overtuigd dat huiswerk een brug vormt tussen ouders en school. Het geeft de ouders de kans om te zien waar hun kind mee bezig is.
Als school vinden ze dan het dan ook hun plicht ouders te ondersteunen om deze samenwerking mogelijk te maken. De school wil rekening houden met het feit dat niet alle ouders dezelfde bagage hebben om hun kind te helpen. Alle ouders zijn steeds welkom met vragen over onder meer huiswerk. De juffrouw van het eerste leerjaar laat ouders op 2 momenten in het schooljaar dan weer kennis maken met wat het is om iets nieuws te leren. In september leert ze ouders opnieuw lezen met onbestaande letters en in februari leert ze hen overbruggen. Op deze manier ervaren ouders hoe moeilijk het is en wordt het leerproces van hun kind tastbaarder. De leerkracht is hiermee gestart omdat ze heel wat onrealistische verwachtingen van ouders te horen kreeg tijdens oudercontacten. Ouders die dit wensen kunnen ook steeds een ‘onthoudboekje’ bijvoorbeeld rond dt-regels, de negenproef, … meekrijgen zodat hun kennis van bepaalde leerstof ook opgefrist wordt.

Evaluatie

Toen het nieuwe huiswerkbeleid pas in voege ging, waren er heel wat vragen. Ook nu worden sommige zaken opnieuw ter discussie gesteld en dat kan zeker ook. Om aan vragen en nieuwe ontwikkelingen te kunnen voldoen, werd er al enkele keren gesleuteld aan de visie. Zo moest deze aangevuld worden wanneer er steeds vaker computerhuiswerk werd meegegeven. Maar ook zaken zoals huiswerkbegeleiding of het beschikbaar stellen van computers op school tijdens de middag of na schooltijd moesten een plaatsje krijgen.

Contactgegevens

Basisschool De Spiegel
Ten Moortele 3
2811 Leest (Mechelen)

015 27 28 16

de.spiegel@telenet.be