BS De Regenboog bevroeg haar ouders en maakte werk van een huiswerkbeleid

Concrete realisatie

BS De Regenboog Ertvelde maakte werk van een huiswerkbeleid en baseerde zich daarvoor op de mening van haar ouders, de ervaring van haar leerkrachten en de visie van het GO!. Met een kernteam gingen ze aan de slag rond huiswerk en stelden een visie op. Dit resulteerde in een helder beleid, duidelijke afspraken en een transparante communicatie naar ouders en leerlingen.

Context van de school

Basisschool De Regenboog is de grootste school in Ertvelde met een 400-tal leerlingen en een leerkrachtenteam van 30 personeelsleden. Elk leerjaar heeft twee klassen, sommige leerjaren zelfs drie.

De school telt ongeveer 20% leerlingen met 1 of meer SES-kenmerken en vormt hiermee een afspiegeling van de buurt.

Geschiedenis en verloop

Tweejaarlijks organiseert de school een bevraging voor ouders. De resultaten van deze bevraging worden meegenomen in het dossier voor de inspectie. Ook dit keer (mei 2015) kreeg de school goede scores en commentaren van ouders, maar tegelijkertijd werd duidelijk dat rond huiswerk, verkeersveiligheid, de bekendheid van het oudercomité en de versbereide maaltijden op school verbeteringen mogelijk zijn.

Huiswerk werd als eerste actiepunt gekozen omdat de scores daar het laagste lagen. Zowel op de vraag of de leerling een aangepaste hoeveelheid huiswerk kreeg en of de leerling zijn/haar huiswerk zelfstandig kon maken, was ongeveer de helft van de ouders niet akkoord. Daarnaast wist de school niet of ouders eerder ontevreden waren over huiswerk of dat er vooral onduidelijkheid bestond.

Het kernteam, bestaande uit de zorgcoördinator, een kleuterjuf, twee leerkrachten van het lager en de directeur, ging als eerste aan de slag met de resultaten van de ouderbevraging. Zij besloten ook de leerkrachten te bevragen, de visie van het GO! te raadplegen en het regelgevend kader erbij te nemen. Dit bracht hen tot een ontwerpvisie die met het volledige team werd besproken op een personeelsvergadering. De ontwerpvisie riep heel wat stof tot nadenken op. Eenmaal besproken met het volledige team, ging het kernteam opnieuw aan de slag met enkele nieuwe inzichten. Deze stappen leidden uiteindelijk tot het huiswerkbeleid van BS De Regenboog. Dit werd in een handig document gegoten voor de leerkrachten. De kernboodschappen en afspraken werden ook naar de ouders gecommuniceerd via een brief en tijdens de infoavond konden de ouders hierover in gesprek gaan.

Evaluatie

De bedenkingen van de ouders vormden het startpunt voor het kernteam. Maar het werd al snel duidelijk dat het onmogelijk was om aan ieders wensen te voldoen. De commentaren waren zeer uiteenlopend van te weinig tot teveel huiswerk in hetzelfde leerjaar tot ouders die enkel op vrijdag huiswerk wilden en ouders die dan net absoluut geen huiswerk wilden.

Deze verschillen kwamen ook sterk naar voren bij de invoering van het nieuwe beleid. Vooral uit de eerste graad, waar de grootste veranderingen werden doorgevoerd, kwam de meeste weerstand. In plaats van de gekende werkblaadjes werd het huiswerk daar vervangen door oefeningen in spelvorm. Sommige ouders blijven de vraag stellen naar de werkblaadjes. Dit leidde tot enkele persoonlijke afspraken met bepaalde ouders. Zo werd met één mama de afspraak gemaakt dat de juffrouw een oefenbundel zal voorzien voor haar kind, maar dat deze niet terug mee komt naar de klas. Dergelijke persoonlijke afspraken zijn eerder zeldzaam, maar kunnen de overgang wel wat verzachten. Zo wordt vermeden dat de mama zelf op zoek gaat naar oefeningen die lukraak op internet worden aangeboden. Op de blogs van de verschillende klassen worden trouwens ook links aangeboden die aansluiten bij het klasgebeuren.

De leerkrachten ervaarden het hebben van een volledig overzicht zeker als een pluspunt en ook het open kunnen bespreken van de materie werd geapprecieerd. Een paar leerkrachten konden zich eerst nog niet volledig in het voorstel vinden, maar gaan er toch op dezelfde manier mee aan de slag. Net zoals bij de ouders waren de verschillen groot en werd er hierbij dan ook gezocht naar een goede middenweg.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Ga aan de slag in een klein team om zeer gericht te werk te kunnen gaan, maar koppel altijd terug naar het volledige team. Iedereen moet op één lijn staan en zich aan dezelfde afspraken houden. Op deze manier kan ook eenduidig gecommuniceerd worden.

Bevraag zeker ook je leerkrachten. Zij worden in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd met huiswerk. Zij hebben de ervaring.

Het proces is minstens even belangrijk als het product. De weg ernaartoe, de gesprekken die je voert en de acties die je onderneemt, bepalen in grote mate de kwaliteit van en de eensgezindheid over het eindproduct.

Contactgegevens

Basisschool De Regenboog
Kroonstraat 2bis
9940 Ertvelde

Directeur: Marie-Rose Van de Velde

bs.ertvelde@g-o.be
09 344 63 74

www.basisschool-de-regenboog.be