BS De Regenboog bevroeg haar ouders en maakte werk van een huiswerkbeleid


BS De Regenboog Ertvelde maakte werk van een huiswerkbeleid en baseerde zich daarvoor op de mening van haar ouders, de ervaring van haar leerkrachten en de visie van het GO!. Met een kernteam gingen ze aan de slag rond huiswerk en stelden een visie op. Dit resulteerde in een helder beleid, duidelijke afspraken en een transparante communicatie naar ouders en leerlingen.


Context van de school

Basisschool De Regenboog is de grootste school in Ertvelde met een 400-tal leerlingen en een leerkrachtenteam van 30 personeelsleden. Elk leerjaar heeft twee klassen, sommige leerjaren zelfs drie.

De school telt ongeveer 20% leerlingen met 1 of meer SES-kenmerken en vormt hiermee een afspiegeling van de buurt.

Aanpak

Tweejaarlijks organiseert de school een bevraging voor ouders. De resultaten van deze bevraging worden meegenomen in het dossier voor de inspectie. De school ontving goede scores en commentaren van ouders, maar tegelijkertijd werd duidelijk dat rond huiswerk, verkeersveiligheid, de bekendheid van het oudercomité en de versbereide maaltijden op school verbeteringen mogelijk waren.

Huiswerk werd als eerste actiepunt gekozen omdat de scores daar het laagste lagen. Zowel op de vraag of de leerling een aangepaste hoeveelheid huiswerk kreeg en of de leerling zijn/haar huiswerk zelfstandig kon maken, was ongeveer de helft van de ouders niet akkoord. Daarnaast wist de school niet of ouders eerder ontevreden waren over huiswerk of dat er vooral onduidelijkheid bestond.

Het kernteam, bestaande uit de zorgcoördinator, een kleuterjuf, twee leerkrachten van het lager en de directeur, ging als eerste aan de slag met de resultaten van de ouderbevraging. Zij besloten ook de leerkrachten te bevragen, de visie van het GO! te raadplegen en het regelgevend kader erbij te nemen. Dit bracht hen tot een ontwerpvisie die met het volledige team werd besproken op een personeelsvergadering. De ontwerpvisie riep heel wat stof tot nadenken op. Eenmaal besproken met het volledige team, ging het kernteam opnieuw aan de slag met enkele nieuwe inzichten. Deze stappen leidden uiteindelijk tot het huiswerkbeleid van BS De Regenboog. Dit werd in een handig document gegoten voor de leerkrachten. De kernboodschappen en afspraken werden ook naar de ouders gecommuniceerd via een brief en tijdens de infoavond konden de ouders hierover in gesprek gaan.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Ga aan de slag in een klein team om zeer gericht te werk te kunnen gaan, maar koppel altijd terug naar het volledige team. Iedereen moet op één lijn staan en zich aan dezelfde afspraken houden. Op deze manier kan ook eenduidig gecommuniceerd worden.

  • Bevraag zeker ook je leerkrachten. Zij worden in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd met huiswerk. Zij hebben de ervaring.

  • Het proces is minstens even belangrijk als het product. De weg ernaartoe, de gesprekken die je voert en de acties die je onderneemt, bepalen in grote mate de kwaliteit van en de eensgezindheid over het eindproduct.