Alcohol, tabak en drugspreventie

Op een bepaald moment komen jongeren in aanraking met verschillende genotsmiddelen via vrienden, familie, media,… Jongeren leren omgaan met geneesmiddelen, tabak, alcohol en andere drugs blijft een uitdaging voor elke school en elke ouder. Scholen hebben nood aan een geïntegreerd beleid waar een open dialoog met leerlingen en ouders mogelijk is.

Door te participeren en samen na te denken over dit beleid ontwikkelen leerlingen bepaalde attitudes en vaardigheden, die hen leren verantwoord om te gaan met genotsmiddelen. De ouderwerking kan hier een rol opnemen door het beleid mee vorm te geven en de andere ouders te informeren en te betrekken zodat ouders hierover ook het gesprek kunnen aangaan met hun zoon of dochter.

Meer weten over drugs en ander middelengebruik?

Contactpersoon
Iris Van Schoorisse
Pedagogisch medewerker
02 790 92 25
0474 46 61 11