Standpunt ouderraad

"Met dank aan de ouderraad"

Van de leesmoeders tot de helpende handen op het eetfestijn, van het organiseren van een koekenverkoop tot het meehelpen met schilderwerken, het zijn enkele veel voorkomende mogelijkheden van hoe ouders zich kunnen inzetten op de school van hun kinderen. Al deze initiatieven zijn stuk voor stuk erg waardevol, maar tegelijk klinkt ook steeds vaker de vraag naar het ‘meedenken’ als manier om betrokken te zijn op school. En wat meer is: die behoefte wordt zowel door ouders als door schoolteams ervaren. GO! ouders wil hier uiteraard op inspelen en zet daarom de mogelijkheden en de voordelen van de ouderraad graag in de verf.

De ouderraad is een adviesorgaan van de school dat bestaat uit ouders. Met de recente decreetswijzigingen wordt het laagdrempeliger om een ouderraad op te richten of te vernieuwen. GO! ouders is tevreden met deze wijzigingen, want wil het installeren van een ouderraad zo eenvoudig mogelijk maken voor geïnteresseerde ouders en scholen. De ouderraad is als adviesorgaan namelijk het ideale orgaan om het meedenken van ouders op schoolniveau invulling te geven.

Het meedenken kan op verschillende manieren vorm krijgen binnen de ouderraad. Ten eerste is het zo dat de ouderraad op vraag of op eigen initiatief advies kan uitbrengen aan de schoolraad. Op die manier wordt er een gedragen standpunt van de ouders geformuleerd voor de schoolraad. Ten tweede kan een ouderraad in overleg met de directeur ook optreden als klankbordgroep. Het is zowel voor schoolteams als voor de ouders een enorme verrijking als bepaalde thema’s op een constructieve en productieve manier kunnen afgetoetst worden. Steeds meer directies zijn vragende partij voor dergelijk klankbord en de structuur van de ouderraad sluit daar perfect bij aan. De mening van ouders over de kostprijs van de schoolreis, suggesties van de ouders omtrent thema’s voor een uitwisselingsavond voor alle ouders, de organisatie van een tevredenheidspeiling bij alle ouders: het zijn allemaal mogelijke invullingen van hoe ouders op een constructieve manier kunnen meedenken.

Een ouderraad is ook bijzonder laagdrempelig. In de eerste plaats vraagt het organiseren van een ouderraad weinig administratie en verplichtingen, wat wel eens anders durft te zijn bij bijvoorbeeld vzw’s. Verder vindt GO! ouders de toegankelijkheid ook een groot voordeel van de ouderraad. Alle ouders van de school kunnen deelnemen (of zich verkiesbaar stellen) en alle ouders moeten op de hoogte worden gehouden van de werking en eventuele nieuwe verkiezingen. Op die manier zit een ouderraad geïntegreerd in de schoolcontext en kan ze ook aansluiting vinden bij de andere vormen van ouderbetrokkenheid op school. Want, laten we hierover duidelijk zijn: GO! ouders ziet de ouderraad als een verrijking, maar niet als een vervanging van andere vormen van betrokkenheid en participatie op school.

Een ouderraad kan maar goed functioneren als ze ingebed zit in een omgeving waar er constructief wordt samengewerkt tussen ouders en school. Ouders en school hebben dan hetzelfde doel voor ogen namelijk ‘de school nog beter te maken’ en hebben in hun overleg respect voor elkaars rol en inbreng. Als deze kritische succesfactoren aanwezig zijn, dan zijn de fundamenten gelegd voor een open school waar ouders welkom zijn en waar er ruimte is voor ouders om hun steentje bij te dragen op verschillende manieren.