Hervorming GON

Naar aanleiding van de hervorming van de leerlingenbegeleiding, staat ook de hervorming van de GON-begeleiding op de politieke agenda. Vzw GO! ouders wil in dit kader een aantal verzuchtingen van ouders naar voren schuiven. We baseren ons voor dit standpunt op de output van twee focusgroepen die we organiseerden en de heersende visie binnen de organisatie.

Wanneer een leerling in GON-begeleiding geplaatst wordt, vragen ouders in de eerste plaats dat er veel meer aandacht wordt besteed aan de overgang tussen buitengewoon en regulier onderwijs.

Leerlingen en ouders hebben nood aan een duidelijker beeld over de nieuwe school en het verloop van de lessen. Sommige leerlingen ondergaan een ware cultuurshock en worden compleet overspoeld door de nieuwe omgeving. Andere leerlingen zijn op voorhand al verloren doordat het verschil tussen buitengewoon en gewoon onderwijs veel te groot is. Ze hebben sommige vakinhouden niet gekregen en stappen met een grote achterstand het gewone onderwijs in.

Een mogelijke oplossing die ouders naar voren schuiven is het beter afstemmen van het buitengewone op het gewone onderwijs of leerlingen een voorbereidend jaar laten doorlopen voor de overstap.

In elk geval moeten er voldoende middelen komen om een goede ondersteuning te garanderen, dat is nu niet het geval. De overheid staat naar aanvoelen van de ouders ver af van de praktijk. Verschillende ouders kennen gevallen waar ouders iets gedaan krijgen door niet op te geven en hun zaak onder de aandacht van de minister of het kabinet of in de pers te krijgen. Dan lukt het wel en krijgen ze een uitzondering.  Ze maken zich zorgen; dat kunnen alleen de meest mondige ouders bereiken, hoe zit het met de anderen?

Die ondersteuning moet aangewend worden om zowel de leerlingen als de leerkrachten te begeleiden. Ouders halen aan dat niet alleen de betrokken klasseleerkracht maar ook de rest van het schoolteam inzicht moet hebben in problematieken. Iedereen moet zich ook bewust zijn van zijn beperkingen en er moet voldoende ondersteuning zijn bij problematieken om onderwijs te kunnen doen slagen.

Ook scholen moeten hun grenzen kennen: sommige scholen denken te weten wat beter is en luisteren niet naar de ouders. Dit is funest voor de kinderen want zij krijgen veel te laat de begeleiding die ze nodig hebben.

Tussen alle partijen moet een open en transparante communicatie mogelijk zijn. Ouders hebben ervaring met hun kind. Ouders benaderen als kundig en hen au serieux nemen, zorgt ouders ook meer bereid zijn om samen te werken en open te zijn.

Belangrijk voor het slagen van de plaatsing in het gewoon onderwijs,  is dat wat scholen zeggen dat ze gaan uitvoeren, dat ze dat ook uitvoeren. Soms lukt het niet omdat afspraken gewoon niet nagekomen en opgevolgd worden: vb de hulpmiddelen voor het kind raken kwijtgespeeld op school.

De ernst van de problematiek beïnvloedt in sommige situaties ook het succes van de overstap. Sommige kinderen halen het gewoon niet ondanks goede omkadering en steun en dan moeten ouders dat ook kunnen aanvaarden. Ook hier kan de GON-begeleiding een rol spelen door met de ouders te bekijken wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Ouders zijn erg positief over het bestaan van GON maar benadrukken ook dat dezelfde intensiteit van begeleiding aangewend moet worden voor élke leerling die de overstap naar het gewone onderwijs zet. De inzet van de begeleiding mag ook flexibeler; de begeleiding start soms laat op; begeleiding zou moeten losgelaten en ingezet kunnen worden naargelang de behoefte .

Kortom, een goede voorbereiding, een vlotte overgang, een degelijke begeleiding en serieuze opvolging van de afspraken voor leerkracht en leerling, bepalen het succes van de overstap naar het regulier onderwijs.